Doemeemetict.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Privacy Statement doemeemetict.nl

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient doemeemetict.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. doemeemetict.nl hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratie gegevens

Wanneer gebruikers zich via onze internetsite bij doemeemetict.nl willen inschrijven, vragen wij hen om persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:

  • Het gebruiksgemak van de internetsite van doemeemetict.nl te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
  • De diensten die door doemeemetict.nl via deze internetsite worden aangeboden aan gebruikers ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
  • De gebruikers te informeren over de diensten van doemeemetict.nl middels een digitale nieuwsbrief.

Hulp bij registratie

Om haar diensten aan gebruikers ter beschikking te kunnen stellen geven gebruikers doemeemetict.nl toestemming om gebruik te maken van de registratie van persoonsgegevens.

Gebruik van 'cookies'

Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij doemeemetict.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat doemeemetict.nl een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging

doemeemetict.nl heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens doemeemetict.nl toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Links

doemeemetict.nl bevat een groot aantal links naar andere sites. doemeemetict.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de privacy statement van deze sites. Bij een bezoek aan deze sites adviseren wij u om het privacy statement van deze site door te nemen.

Verwijderen gegevens

U kunt op elk moment besluiten uw registratie verwijderen. U kunt dit geheel zelfstandig doen via uw accountgegevens. Eventueel kan dit ook geschieden door een e-mailbericht te zenden aan info@regitel.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacystatement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor eveneens gebruik maken van voornoemd mailadres.